สร้างความอุ่นใจ ให้กับทุกสมาชิกในครอบครัว

กรุงเทพประกันภัย เข้าใจความต้องการของทุกท่าน จึงเลือกสรรความคุ้มครองที่พิเศษกว่า สำหรับคุณ ดังนี้
  • ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
  • ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรกยังได้รับความคุ้มครองโดยอัติโนมัติสูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมฯ ไปใช้ก่อน
 
ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโรงรถและอาคารย่อย กำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม รวมฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหรือระบบระบายน้ำ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย
 
ราคาประเมินกรณีสร้างใหม่หรือของใหม่
สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ราคาประมาณ 8,000-12,000 บาท/ตร.ม.
ฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 20-30% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 30-50% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
* ราคาประเมินดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถปรับปรุงได้ตามรายละเอียดที่แท้จริงของทรัพย์สิน